DEJU STUDIJAS "SOUL TAP" PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic stepa deju studija “Soul Tap” (turpmāk tekstā – “SOUL TAP”), apstrādājot datu subjekta (turpmāk tekstā – “lietotājs”) personas datus.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir izveidota atbilstīgi 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – “Regula”).

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SOUL TAP vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā lietotāju personas datus, tādējādi nodrošinot, ka lietotāju personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz lietotāju personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un lietotājam sniegtajiem pakalpojumiem.

SOUL TAP apstrādā lietotāju personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.

2. DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir Stepa atbalsta biedrība, adrese: Aleksandra Čaka iela 91-1A, Rīga, Latvija, LV-1011.

Sabiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī lietotāju pieprasījumu iesniegšanai un informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir [email protected].

3. PERSONU DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

SOUL TAP apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • deju nodarbību nodrošināšanai;
 • nometnes organizēšanai;
 • ar stepu saistītu pasākumu rīkošanai;
 • datu subjekta identificēšanai;
 • naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk. lietotāju maksājumu un parādu administrēšanai;
 • jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
 • citos īpašos nolūkos, par kuriem lietotājs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SOUL TAP.

4. PERSONU DATI, KO APSTRĀDĀ SOUL TAP

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • bankas dati;
 • dati, kurus lietotājs pats paziņo SOUL TAP.

4.1. SOUL TAP personas datu apstrādē ievēro šādus datu apstrādes pamatprincipus:

 • likumība un godprātīgums;
 • pārredzamība;
 • nolūka ierobežojums;
 • adekvātums (datu minimizēšana);
 • precizitāte;
 • glabāšanas ierobežojums;
 • integritāte un konfidencialitāte;
 • pārskatatbildība.

5. KĀDĀ VEIDĀ SOUL TAP IEGŪST PERSONAS DATUS 

SOUL TAP iegūst lietotāju personas datus, kad lietotāji:

 • apmeklē SOUL TAP deju nodarbības studijā klātienē vai tiešsaistē;
 • jautā SOUL TAP plašāku informāciju par deju nodarbībām vai citiem pakalpojumiem vai sazinās ar SOUL TAP saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot lietotāju;
 • piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 • piedalās nometnēs un citos SOUL TAP organizētos stepa dejas pasākumos;
 • apmeklē vai pārlūko SOUL TAP tīmekļa vietni.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SOUL TAP neizpauž trešām personām lietotāju personas datus, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu);
 • saskaņā ar lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • tiesību aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • tiesību aktos noteiktos gadījumos SOUL TAP likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts iestādēs pret personu, kura ir aizskārusi šīs SOUL TAP likumīgās intereses.

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SOUL TAP apstrādās lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • lietotājs piedalās SOUL TAP deju studijas nodarbībās klātienē vai tiešsaistē;
 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem;
 • cik tas ir nepieciešams SOUL TAP leģitīmo interešu īstenošanai un aizsardzībai;
 • kamēr nav atsaukta lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

8. LIETOTĀJA PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

SOUL TAP apstrādā lietotāju personas datus saskaņā ar šādu tiesisko pamatu:

 • lietotājs kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, atļaujot SOUL TAP apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem;
 • saskaņā ar lietotāja piekrišanu;
 • likumīgās interesēs – lai īstenotu no SOUL TAP un lietotāja starpā pastāvošajām saistībām;
 • SOUL TAP leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu deju nodarbību un un citu pasākumu nodrošināšana lietotājam;
 • par SOUL TAP leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā lietotājam tiek izteikti jauni un/vai individuāli SOUL TAP pakalpojumu piedāvājumi;
 • SOUL TAP ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu tiesību aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem;
 • lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, rakstot uz e-pastu [email protected]. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDES TERITORIJA

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

10. LIETOTĀJU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA

SOUL TAP ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no tiesību aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
 • SOUL TAP izsniegs lietotāju personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši tiesību aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīvajiem apstākļiem.

11. LIETOTĀJU TIESĪBAS

 • Vērsties SOUL TAP, lai saņemtu SOUL TAP rīcībā esošo personas datu kopiju.
 • Labot visus SOUL TAP rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu elektroniski parakstītu uz [email protected].
 • lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no SOUL TAP ir saņēmušas informāciju par viņiem. SOUL TAP nesniegs lietotājiem informāciju par valsts iestādēm, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
 • Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
 • Vērsties SOUL TAP vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

12. TĪMEKĻA VIETŅU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

 • SOUL TAP tīmekļa vietne https://soultap.lv izmanto sīkdatnes.
 • SOUL TAP tīmekļa vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SOUL TAP nav atbildīgs.

13. SĪKDATNES SOUL TAP TĪMEKĻA VIETNĒ 

Apmeklējot SOUL TAP tīmekļa vietnI, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar SOUL TAP, izmantojot šādu kontaktinformāciju: [email protected]

14. KĀDAS SĪKDATNES IZMANTO SOUL TAP 

SOUL TAP uzturētā vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

15. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

SOUL TAP izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tīmekļa vietņu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu tīmekļa vietņu funkcionalitāti;
 • pielāgotu tīmekļa vietņu funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem, tostarp valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u. c.;
 • lietotāju autentifikācijai.

16. SĪKDATŅU UZGLABĀŠANA UN NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kuras nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

17. GOOGLE ANALYTICS IZMANTOŠANA

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics pakalpojumu, ko sniedz “Alphabet, Inc.” (turpmāk tekstā – “GOOGLE”). Pakalpojums Google Analytics izmanto sīkdatnes. Informācija par tīmekļa lietotnes lietošanu kopā ar katras sīkdatnes saturu tiek pārsūtīta GOOGLE. GOOGLE var nodot šo informāciju trešām pusēm, ja to pieprasa tiesību akti vai šīs trešās puses apstrādā informāciju GOOGLE vajadzībām.

Pakalpojums Google Analytics ir paplašināts, iekļaujot saistītās GOOGLE reklāmu funkcijas, tostarp:

 • reklāmu pārskati GOOGLE reklāmu tīklā;
 • veicinošā tirgvedība (reklāmu rādīšana tīklā atkarībā no meklētajiem produktiem);
 • paplašināti demogrāfiskie pārskati (anonīmu demogrāfisko datu ziņojumi).

Vairāk informācijas par datu apstrādi un izmantošanu var iegūt Google pakalpojumu izmantošanas noteikumos.

18. FACEBOOK PIXEL IZMANTOŠANA

SOUL TAP vietne izmanto analītiskās sīkdatnes, Pixel un citas tehnoloģijas, ko nodrošina Meta, Inc. (turpmāk tekstā – FACEBOOK), kas ļauj iegūt vai izgūt informāciju no mājaslapas un citām interneta lapām. Šo informāciju var izmantot FACEBOOK, lai nodrošinātu reklāmu statistikas uzkaiti un plānošanu. Vairāk informācijas par datu apstrādi un izmantošanu var iegūt FACEBOOK pakalpojumu izmantošanas noteikumos.

19. YOUTUBE VIDEO ATSKAŅOTĀJA IZMANTOŠANA

Mūsu vietnē ir integrēts YOUTUBE video atskaņotājs, kas ļauj vietnē skatīties YOUTUBE video. Šādas YOUTUBE funkcijas var nolasīt vai saglabāt YOUTUBE sīkdatnes. Vairāk informācijas par datu apstrādi un izmantošanu var iegūt YOUTUBE pakalpojumu izmantošanas noteikumos.

20. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

SOUL TAP ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē https://soultap.lv.